Saturday, 25 January 2020

Search: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงด

รมว. กระทรวงดิจิทัลฯ เรียกประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

29 Oct 2019
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเตรียมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (Anti-Fake News Center)  โดยมีนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคณะอนุกรรมการผู




Google+

View My Stats