Tuesday, 2 June 2020

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

06 May 2020
387

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com สำหรับอาชีพเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Google+

View My Stats